ប្រព័ន្ធអាស័យដ្ឋានសាធារណៈ

본문 바로가기

អាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធអាស័យដ្ឋានសាធារណៈ

ប្រព័ន្ធអាស័យដ្ឋានសាធារណៈ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធ អស័យដ្ឋាន សាធារណះ របស់ ក្រុមហ៊ុនចេនថប់ គឺប្រសិនបើមានភាពអាសន្នកើតឡើងនៅក្នុងទីតាំងណាមួយ គឺវាបានផ្តល់ពត៌មាន យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការប្រកាសការផ្សាយជាទូទៅ តាមរយះ ឧបករណ៍ តំឡើងសំឡេង(B.G.M)ជាដើម។
ចំន ច ខាាំង
  • PA S / W និងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត និងងាយស្រួលក្នុងការរក្សា
  • អាចត្រួតពិនិត្យកម្រិតសំលេង របស់ក្រុមនីមួយៗ ដោយប្រើការផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នានិង ATT
  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយ ឆ្លាតវៃ តាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរួមបញ្ចូលគ្នា
  • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាសន្ន នឹងការតភ្ជាប់ប្រពន្ធ័ផ្សាយពី អគ្គីភ័យ
  • មានមុខងារជាច្រើន ដែលមានដូចជា ប្រកាសផ្សាយ, ការចាក់តន្ត្រីនិងសំលេង, ប្រព័ន្ធចាក់សង្រ្គោះបន្ទាន់ជាដើម

គោលដៅអាជីវកម្ម

  • ផ្ទះល្វែង, ការិយាល័យសាធារណៈ, សាលារៀន, សមាគមមន្ទីរពេទ្យ, អគារទូទៅ។ ល។