ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

본문 바로가기

អាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចំណត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចតរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ចេនថប់ បានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធចតឡាន តាមបរិវេណកន្លែងចតរថយន្ត ដែលអាចអោយចរាចរបានល្អ នៅពេលចូលនិងចេញពីចំណត និងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង កន្លែងចតយានយន្ត ដើម្បីអោយការគ្រប់គ្រង មានប្រសិទ្ធភាព។ វាផ្តល់ភាពងាយស្រួល ព្រមទាំងផ្តល់ការចំណេញផងដែរ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកគ្រប់គ្រង អាចមើលរបាយការណ៍ប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចវិភាគទិន្នន័យស្ថិតិ ដូចជាការវាយតំលៃ ផលចំណេញ និងវិភាគព័ត៌មានចាំបាច់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការងារ របស់ពួកគេ។
ចំន ច ខាាំង
  • ទទួលស្គាល់សំបុត្រនិងលេខឡានដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើផ្លាកលេខ ខាងមុខរបស់យានយន្ត
    ហើយផ្ទេររូបភាពទៅឧបករណ៍ ដើម្បីគណនាតំលៃ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល,
    គ្រប់គ្រងកន្លែងចតយានយន្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
  • ច្រករបាំងត្រូវបានបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីបានកត់ត្រាផ្លាកលេខរថយន្តរបស់យានយន្តដែលចូលមកក្នុងចំណតយានយន្ត
  • គ្មានការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ ដោយការទទួលស្គាល់លេខផ្លាកលេខរថយន្តពេលចូលមក
  • ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ដោយមិនត្រឹមត្រូវ ដោយការមើល វីដេអូវី ដែលចូលមក

គោលដៅអាជីវកម្ម

  • ផ្ទះល្វែង, ការិយាល័យសាធារណៈ, សាលារៀន, សមាគមមន្ទីរពេទ្យ, អគារទូទៅ។ ល។