ការណែនាំ ពីក្រុមហ៊ុន

본문 바로가기

អំពី​ពួក​យើង

ការណែនាំ ពីក្រុមហ៊ុន

ការណែនាំ ពីក្រុមហ៊ុន

Company Introduction

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន GENTOP Co.,Ltd. លេខក្រុមហ៊ុន 608-81-56200
កាលបរិច្ឆេទបង្កើត CEO Hong Dae, Park ផលិតិកម្ម Information Industry Equipment etc
ទីតាំងរោងចក្រ GyeongNam RobotLand Foundation #59, Gwangnyeocheonnam-ro, Naeseo-eup, MasanHoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea
ទីតាំង នៅកម្ពុជា P.E.A.K Liscon Technology Co.,Ltd
No.113 (Parkway Square 1st floor) Room 1-1,
Mao Tse Toung Blvd, Sangkat Toul Svay Prey I,
Khan Chamkamorn, PhnomPenh, Kingdom of Cambodia.
Tel. +855-23 640 7773
ទីតាំងសាខានៅមីយ៉ាន់ម៉ា #607, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Rd., Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
រូបភាព ការិយាល័យ
“GENTOP, តែងតែនៅ ជាមួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា”
  • រូបភាព ការិយាល័យនៅប្រទេស
  • រូបភាព ការិយាល័យ នៅកម្ពុជា