អតិថិជនសំខាន់

본문 바로가기

អំពី​ពួក​យើង

អតិថិជនសំខាន់

វិសាលភាព អាជីវកម្ម

Business Area

  • ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យនៃការ ចំណតរថយន្ត
  • ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យនៃការ ចេញចូល
  • ប្រពន្ធ័កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV
  • ប្រពន្ធ័នៃការ គ្រប់គ្រប់ ឧបករណ៍
  • ប្រពន្ធ័ កំដៅ
  • ប្រពន្ធ័ សំរាប់បង្ហាញ
  • PLCឧបករណ៍បញ្ជារ
  • ទំនាក់ទំនង(Inside)
  • ផ្នែក សំលេងនិង វីឌីអូ

អតិថិជនសំខាន់

Major Partner

ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ & លទ្ធកម្ម