ຫົ່ວເລື່ອງຫຍີ່ຫໍ້

본문 바로가기

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ຫົ່ວເລື່ອງຫຍີ່ຫໍ້

ຫົ່ວເລື່ອງຫຍີ່ຫໍ້

Brand

ຫຍີຫໍ້ສັນຍະລັກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນພາບຂອງໂຕສິງ, ກະສັດຂອງສັດທຸກປະເພດ ແລະ ນົກອິນຊີດ້ວຍສາຍຕາແຫຼມຄົມ ແລະ ຊັດເຈັນດີ, ຜ່ານນັ້ນ 'LISCON'
ປະກົດຂຶ້ນຄືຜູ້ນໍາໃນຂະແໜງຄືໜຶ່ງລະບົບສະຫຼາດສະຫຼຽວມີເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໃໝ່ທີ່ສຸດ. ຫຍີຫໍ້ມີພາບພື້ນສີຂຽວໝາຍເຖິງຄວາມຊັດເຈັນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື,
ສະແດງຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຫຍີ່ຫໍ້ລະບົບປັບອັດຕະໂນມັດບັນພື້ນສີຂີ້ເທົ່າ ແລະ ແບບໂຕໜັງສື ໂຄງສ້າງຂອງໂກທິກ

ការណែនាំ ពី ម៉ាក(ប្រ៊ែន)

ບໍລິສັດ GENTOPເອກະຊົນຈໍາກັດ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນໂລກ
'TOPXUS'ແມ່ນການຮັບຮອງພາບຫຍີ້ຫໍ້ຕາງໜ້າຂອງ GENTOP

  • ລາຍເຊັນ

  • ລະບົບ Grid

ນິຍາມt


  • ໜ້າຈໍ Led

  • ພື້ນຖານການກໍ່ສ້າງ

  • ດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າປະໂຫຍດດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

  • ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າອອກລະບົບ

  • ລະບົບ CCTV