ແນະນໍາລະບົບເຕັກນິກ

본문 바로가기

ທຸລະກິດ

ແນະນໍາລະບົບເຕັກນິກ

ແນະນໍາລະບົບເຕັກນິກ

ລະບົບຄວບຄຸມແບບບູລະນາການສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ (ວັດແທກ)

ແນ່ໃສ່ຈຸດປະສົງປ້ອງກັນຮັກສາ, ຊ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງສ້າງໄດ້ໝັ້ນຄົງດ້ວຍວິທີສົມທົບຂໍ້ມິນໃນລະບົບ ແລະ ຮາກຖານລະບົບຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບເວລາປິຕິບັດການຕິດຕໍ່ສອງເບື້ອງຕໍ່ກັບຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນດ້ວຍວິທີຕັ້ງພາກສ່ວນບັນທຶກສຽງ ແລະ ເກັບກໍາຫຼາຍປະເພດຂໍ້ມູນໃນລະບົບດັ່ງກ່າວລວມທັງບັນດາພາກສ່ວນຕິດຕາມລະບົບ ແລະ ຫ້ອງການຕິດຕາມສູນກາງ.
ຂໍ້ດີຕ່າງໆ
  • ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງບັນທຶກ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໃນບັນດາຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ
  • ການຕິດຕໍ່ສອງເບື້ອງກັບກໍາມະກອນປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂົງເຂດຂໍ້ມູນໄດ້ຈໍາແນກຢ່າງຄົບຖ້ວນໄປຄຽງຄູກັນກັບການຕິດຕາມເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງ
  • ກະຕວງທີ່ຕັ້ງຖືກອຸຫະຕິເຫດດ້ວຍວິທີການສ້າງແຜນທີ່ອອກແບບ 3D ແລະ ພາບໄດ້ຖ່າຍກອວເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ກໍາມະກອນໃນກໍລະດີຮິບດ່ວນ
  • ສົມທົບຂໍ້ມູນໄດ້ໃຈແຍກເຂົ້າລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບຕິດຕາມສັງລວມຈະໄດ້ຮັບບັນດາຂໍ້ມູນຈາກການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເກັບກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນບໍລິເວັນທ້ອງຖິ່ນ.

ເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ພູ, ທາງໃຕ້ດິນ, ຄັນຄູກັນໍ້າ, ໜອງບັນຈຸນໍ້າ, ເຂດຕອບສະໜອງນໍ້າ
  • ລະບາຍນໍ້າໃຫ້ໜອງ,ຂົວ

ຂົງເຂດມູນໃຊ້

  • ຕິດຕາມ
  • ສໍາຫຼວດບັນດາຮາກຖານ, ສະກັດກັ້ນ
  • ຄຕິດຕາມການເຊະເຈື່ອນ, ຕິດຕາມບັນດາບ່ອນອັນຕະລາຍ