ລະບົບຕິດຕາມການຈອດລົດ

본문 바로가기

ທຸລະກິດ

ລະບົບຕິດຕາມການຈອດລົດ

ລະບົບຕິດຕາມການຈອດລົດ

ສ້າງຕັ້ງລະບົບໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່ວຍຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາພາຫະນະເຂົ້າ ແລະ ອອກອາຄານໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ. ສ້າງຕັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດມີການຕິດຕາມດີນໍາໃຊ້ຄົນນ້ອຍແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກໍາໄລ່. ຊ່ວຍເຫຼືອບັນການຄຸ້ມຄອງໂດຍວິທີການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ອ່ານບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນ, ປີ.
ຂໍ້ດີຕ່າງໆ
  • ຕິດຕາມບ່ອນຈອດລົດປະສິດທິຜົນດີດ້ວຍວິທີຕອບສະໜອງຮູບພາບວິດີໂອໃຫ້ພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ພາຍຫຼັງທີໄດ້ຮັຮຮູ້ລະຫັດ ແລະ ປ້າຍລົດທາງໜ້າແບບບ
  • ແນວຕັນປະຕູໂຂງຈະເປີດອັດຕະໂນມັດພາຍຫຼັງຈົດປ້າຍລົດເຂົ້າບ່ອນຈອດ
  • ບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິນຄ້າໃຊ້ສອຍດ້ວຍວິທີຮັບຮູ້ປ້າຍລົດໃນເວລາລົດເຂົ້າມາ
  • ສະກັດກັ້ນການນໍ້ໃຊ້ຜິດກົດໝາຍປີໄປມາດ້ວຍວິທນການຊັກຖາມພາບວິດີໂອຂອງບັນດາພາຫະນະເຂົ້າມາ

ເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ເຮືອນ,ຫ້ອງການສາທະນະລະ, ໂຮງຮຽນ, ສະໂມສອນ, ໂຮງໝໍ, ອາຄານໃຫຍ່ ແລະ ອຶ່ນ ໆ