ລະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ

본문 바로가기

ທຸລະກິດ

ລະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចេញចូល

ລະບົບບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຈໍາກັດທາງອາກາດ, ສາມາດຕິດຕາມຈວນນວນຫຼາຍເປົ້າໝາຍດ້ວຍວິທີກໍານົດໂຄງສ້າງຕາໜ່າງກັບ RS232, RS485, TCP / IP ແລະ ETC. ຕິດຕາມໂດຍອີງໃສ່ລະບົບມີກ່ອນໃນເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອອອກລິຂະສິດໃຫ້ພະນັງງານທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ລູກຄ້າຢາກເຂົ້າອອກລະບົບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າອອກຜ່ານການຄຸ້ມຄອງສໍານວນເອກະສານ, ແກ້ໄຂ້ຮິບດ່ວນໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃຫ້ສາກທັນທີ່ໃນກໍລະນີມີບັນາຫທາງຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂາສານເພື່ອດັດປັບແຕ່ໄກ.
ຂໍ້ດີຕ່າງໆ
 • ສະກັດກັ້ນການເຂົ້າອອກລະບົບຂອງລູກຄ້າ
 • ສະກັດກັ້ນການເສຍລັບຂໍ້ມູນປິດລັບ
 • ຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບໃຫ້ແຕ່ລະເຂດ ແລະ ເວລາລະອຽດ
 • ປັບແຕ່ທາງໄກ

ເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

 • ເຮືອນ,ຫ້ອງການສາທະນະລະ, ໂຮງຮຽນ, ສະໂມສອນ, ໂຮງໝໍ, ອາຄານໃຫຍ່ ແລະ ອຶ່ນ ໆ

ຂົງເຂດມູນໃຊ້

 • ການເຂົ້າອອກສູນກາງໃນບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ອາຄານທໍາມະດາ
 • ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງພິເສດໃນຮູບແບບທະນາຄານ ຫຼືຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ
 • ຕິດຕາມການເຂົ້າອອກໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ຄື: ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຫ້ອງຄອມພູເຕີ
 • ຕQຄຸ້ມຄອງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ
 • ຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ
 • ເຍື່ອງອາຫານການກິນ