ប្រពន្ធ័ CCTV

본문 바로가기

ທຸລະກິດ

ប្រពន្ធ័ CCTV

ລະບົບ CCTV

ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມລັບສອງເບື້ອງ

ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະຕາມທັງສອງທິດ້ວຍວິທີໃຊ້ສອງກອງຖ່າຍວິດີໂອເຂົ້າໃນໜຶ່ງມຸ່ມເຍືອງໄປທິດທາງໄປເພື່ອປັດເຂ່ຍອອກບັນດສບ່ອນຖືກບັ້ງໄວ້ໃນບັນດາດເຂດບໍ່ຊື່ ແລະ ສາດມາດບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດ. ບັນທຶກໄດ້ປ້າຍລົດທັງທາງ ແລະ ແລະ ທາງຫຼັງລົດແນ່ໃສ່ສະກັນກັ້ນຈົນສຸດຄວາມສາມາດການອາດສະຍາກໍາ
ຂໍ້ດີຕ່າງໆ
  • ຄວາມສາມມາດແກໄຂ້ການອອກສັນຍາດອກໄພື້ນ
  • ໃຊ້ຈົນສຸດຄວາມສາມາດໃນຄຸນຄ່າຂໍ້ມູນຂາວສານດ້ວຍວິທີການບັນທຶກຄືນປ້າຍລົດທາງໜ້າ ແລະ ທາງຫຼັງ
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄ່າບູລະນະດ້ວຍກອງຖ່າຍວິດີໂອເຄື້ອນໄຫວໃນບັນດາສັນຍານໃນບັນດາແບບໜ້າຈໍ

ຈຸດປະສົງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ຕາໜ່າງເສັ້ນທາງທົ່ວປະເທດ

ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບບໍ່ຕ້ອງການຄົນ

ເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນບັນດາອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບັນດາປັດໃຈເກີດເຄາະຮ້າຍ, ນອກການຕິດຕາມທໍາມະດາມັນຍັງຕິດຕັ້ງເພື່ອຮັບໃຊ້ຫຼານວຍກງານຕ່າງ ໆຄືຫ້ອງການ, ບ່ອນເຮັດວຽກລວມ, ຮ້ານອາຫານ, ມັນຊ່່ວຍການຕິດຕາມຮູບພາບໄດ້ເປັນປະຈໍາ, ໄດ້ບັນທຶກພາບຄືນດ້ວຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ສາມາດອັດ ແລະ ກອບປີຂໍ້ມູນເຂົ້າ USB ແລະ ອິນເຕີແນັດ ແລະ ປ້ອງກັນຊັບສົມບັດ ແລະ ຊີວິດ ສໍາລັບລະບົບອອກສັນຍານເຕື່ອນກ່ຽວກັບອັກຄີໄພ.
ຂໍ້ດີຕ່າງໆ
  • ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານລະບົບຮັບຮູ້ໃນເວລາກາງຄືນຕາມເວລາຕົວຈິງ
  • ໃຊ້ຈົນສຸດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມເວລາຕົວຈິງ
  • ຫຼດຸຜ່ອນຄ່າບູລະນະຕໍ່ຄວາມສະຫງົບ

ເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ເຮືອນ, ຫ້ອງການສາທາລະນະ, ໂຮງງຮຽນ, ສະໂມສອນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ໂຮງໝໍສັບພະວິຊາ