ໜ້າຈໍ LED

본문 바로가기

ທຸລະກິດ

ໜ້າຈໍ LED

ໜ້າຈໍ LED

ວິທີການປັບໜ້າຈໍ LED

ແນ່ໃສ່ຕອບສະໜອງລະບົບປັບ ແລະ ກະການປະກົດໜ້າຈໍເອເລັກຈໍນິກໃຫ້ລູກຄ້າ, ຈຸດປະສົງການໍ້າໃຊ້ແມ່ນຜ່ານການກວດກາສິງແວດລ້ອມອ້ອມຄ້າງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການໃຫ້ຄໍາສໍາພາດດ້ວຍວິທີການກໍານົດຢ່າງຊັດເຈັນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງລູກຄ້າຢູ່ນອກຂອບເຂດນໍາໃຊ້ຂອງກະດານໜ້າຈໍເອເລກໂຈນິກໄດ້ຜະລິດອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ຂໍ້ດີຕ່າງໆ
  • ມູນໃຊ້ບັນດາບໍລິການສະເພາະ (ບໍ່ໃຫ້ມີການເປັນຮົ້ວ, ອອກນໍ້າຈາກບ່ອນແຕກ, ຂໍ່ຕໍ່)
  • ສ່ວຍໃຊ້ຈົນສຸດຄວາມສາມາດຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາ ແລະ ໃກ້ຊິດໂດຍກົງ
  • ໂຄສະນາການນໍ້າໃຊ້ຕາມຊັ້ນດ້ວຍວິທີວີສະຖານທີ່ໃຊ້ລ້າບໍ່ເສຍຄ່າເງິນ

ເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ລົດ, ເຮືອນໃນອາຄານ / ນອກກາງເວັນ, ປໍ້ານໍ້າມັນ, v.v.