ຂອບເຂດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

본문 바로가기

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ຂອບເຂດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

ຂອບເຂດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

Business Area

  • ລະບົບຕິດຕາມການຈອດລົດ
  • ລະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ
  • ລະບົບ CCTV
  • ການປັບເຄື່ອງແລະອຸປະກອນ
  • ລະບົບອຸນຫະພູມໜ້າດິນ
  • ລະບົບກະດານປະກົດເອລິກຈໍນິກ
  • ຊຸດປັບ Logic ສາມາດດັດປັບດ້ວໂປແງມ PLC
  • ເຄື່ອງຕິດຕໍ່
  • ວິທີການທໍານອງສຽງ ແລະ ພາບ

ລູກຄ້າຕົ້ນຕໍ່

Major Partner

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ & ການຊື້ຂາຍຂອງລັດຖະບານເກົ້າຫຼີ